Địa chỉ: 1 Lê Thành Phương, Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Email: contact@dichvuthanhlapcongtyaz.com

Thời gian làm việc:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 17:30

Dịch Vụ

Giải Thể Công Ty Doanh Nghiệp Trọn Gói

✅ Giải thể công ty doanh nghiệp là gì?

Nếu thành lập doanh nghiệp là việc khai sinh ra một công ty thì việc giải thể được xem là chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp. Giải thể doanh nghiệp có thể được thực hiện tự nguyện hoặc bắt buộc. Trường hợp trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp nhận thấy việc tiếp tục kinh doanh không mang lại hiệu quả thì có thể khai tử doanh nghiệp bằng việc giải thể. Nếu doanh nghiệp thuộc những trường hợp luật định thì phải giải thể bắt buộc theo quy định của pháp luật. Bạn có thể tìm những dịch vụ giải thể công ty uy tín nếu bạn không rành về những luật lệ.

✅ Phải giải thể doanh nghiệp công ty khi nào?

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan về doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm các khoản nợ của doanh nghiệp.

✅ Quy trình giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp quy định tại các điểm a, b & c khoản 1 điều 207 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây:

▫️ Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp, phải bao gồm các nội dung dung chủ yếu như sau:

▫️ Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

▫️ Lý do giải thể.

▫️ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng & thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.

▫️ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

▫️ Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hửu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

▫️ Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp. Trừ trường hợp điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

▫️ Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký giấy phép kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể danh nghiệp phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của donh nghiệp.

▫️ Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán, thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến cho các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ & lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ, số nợ, thời hạn địa điểm & phương thức thanh toán số nợ đó, cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

▫️ Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin Quốc Gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Và kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Quy trình Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Việc đăng ký giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Toà án được thực hiện theo quy trình thủ tục dưới đây:

▪️ Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể công ty trên Cổng thông tin Quốc Gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời với việc đưa ra quyết định giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể công ty cổ phần của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận, giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hoặc quyết định của Toà án đã có hiệu lực

▪️ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Toà án có hiệu lực pháp luật, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc quyết định của Toàn án có hiệu lực pháp luật phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.

▪️ Và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Đối với trường hợp pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên 1 tờ báo in hoặc báo điện tử trong 3 số liên tiếp.

▪️ Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ, số nợ và thời hạn. Địa điểm và phương thức thanh toán cho số nợ đó, kèm theo cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ (nếu có).

▪️ Việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 208 của Luật giải thể doanh nghiệp.

▪️ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 5 ngày làm việc. Được tính kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

▪️ Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng đang làm thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định, mà không nhận được phản đối của các bên có liên quan bằng văn bản. Hoặc trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể công ty, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

▪️ Người quản lý công ty có liên quan phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định.

✅ Thủ tục giải thể công ty

Việc giải thể doanh nghiệp hay giải thể công ty không đơn giản như khi thành lập công ty. Bởi vì sau quá trình hoạt động, doanh nghiệp sẽ phát sinh nhiều nghĩa vụ khác nhau như nghĩa vụ liên quan đến hải quan, nghĩa vụ liên quan đến cơ quan thuế, nghĩa vụ liên quan đến người lao động, … Sau đây là các bước để tiến hành giải thể một doanh nghiệp:

➡️ Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải gửi nghị quyết, quyết định, biên bản họp về việc này và phương án giải quyết nợ đến các cơ quan sau:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Cơ quan thuế.
 • Người lao động trong doanh nghiệp.
 • Chủ nợ, người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán);
 • Niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

➡️ Bước 2: Xác nhận nghĩa vụ hải quan tại Tổng cục Hải quan

Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu thì khi tiến hành giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện việc xác nhận nghĩa vụ thuế tại Tổng cục Hải quan trước khi thực hiện thủ tục tại Cơ quan thuế. Doanh nghiệp gửi những tài liệu sau đến Tổng Cục Hải quan:

 • Công văn xin xác nhận không nợ thuế;
 • Tài liệu chứng minh nội dung yêu cầu xác nhận

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị xác nhận nợ thuế, cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và thông báo cho người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kết quả xử lý như sau:

 • Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.
 • Xác nhận chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế nêu rõ tờ khai chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.
 • Hoàn thiện bổ sung hồ sơ để cơ quan hải quan có cơ sở xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Lưu ý: Kể từ ngày Tổng cục Hải quan phát hành văn bản xác nhận không còn nợ thuế, doanh nghiệp sẽ không được đăng ký tờ khai hải quan.

➡️ Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Sau khi công bố thông tin về việc giải thể công ty, doanh nghiệp có thể tiến hành việc thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty.

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

➡️ Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.
 • Nợ thuế.
 • Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký giấy phép kinh doanh trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể công ty theo quy định mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp. Hoặc phản đối của các bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể công ty. Sau đó, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật lại tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu Quốc Gia về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp.

➡️ Bước 4: Đóng mã số thuế tại Cơ quan thuế

☑ Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Cơ quan thuế quản lý. Hồ sơ bao gồm các tài liệu cơ bản sau:

 • Công văn xin giải thể.
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
 • Xác nhận không nợ thuế của Tổng cục Hải quan (nếu doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu).
 • Biên bản họp và quyết định về việc doanh nghiệp giải thể.

☑ Quyết toán thuế và hoàn thành nghĩa thành nghĩa vụ thuế.

☑ Nhận kết quả về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế và đóng mã số thuế của doanh nghiệp.

➡️ Bước 5: Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. ? Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo về giải thể công ty (kèm theo quyết định của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Chủ tịch công ty đối với Công ty TNHH một thành viên).
 • Báo cáo thanh lý tài sản công ty.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có).
 • Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể (nếu có).
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Văn bản uỷ quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục.
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD của người đại diện thực hiện thủ tục.

Xem thêm

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Người đại diện theo pháp luật giữ những chức danh nào?

Dịch vụ thành lập công ty vận tải

✅ Những lưu ý khi giải thể công ty

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp bị nghiêm cấm thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản.
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ.
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp.
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản.
 • Chấm dứt hiệu lực hợp đồng đã có hiệu lực.
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.
 • Doanh nghiệp không có hoạt động xuất nhập khẩu thì không cần xác nhận hoàn thành nghĩa vụ hải quan tại cơ quan hải quan.
 • Nếu doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thi cần phải tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của các đơn vị phụ thuộc trước khi giải thể doanh nghiệp.

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi phạm những điều trên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Tìm kiếm: dịch vụ giải thể công ty tại TPHCM, dịch vụ làm giải thể doanh nghiệp, nhận làm giải thể công ty, giải thể công ty doanh nghiệp trọn gói TPHCM.

✅ Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp sẽ bao gồm những giấy tờ sau đây:

▪️ Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

▪️ Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp, danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán. Gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế & và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyế định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

▪️ Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tự nhân, Giám đốc hoặc tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

▪️ Trường hợp hồ sơ giải thể cty không chính xác, giả mạo, những người quy định tại điều khoản 2 theo quy định giải thể sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm. Và thanh toán quyền lợi của người lao động nếu chưa được giải quyết. Kèm theo số thuế chưa nộp, số nợ khách chưa thanh toán. Và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

✅ Các dịch vụ giải thể công ty của Hưng Phước

▪️ Giải thể công ty cổ phần.

▪️ Giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

▪️ Giải thể công ty TNHH 2 thành viên.

▪️ Giải thể doanh nghiệp cổ phần.

▪️ Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói.

▪️ Giải thể doanh nghiệp TNHH 2 thành viên.

▪️ Giải thể công ty doanh nghiệp trọn gói.

✅ Quy trình dịch vụ giải thể công ty của Hưng Phước

▪️ Tư vấn giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

▪️ Soạn thảo các hồ sơ xin giải thể công ty, biểu mẫu liên quan đến việc giải thể đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

▪️ Nộp hồ sơ giải thể, quyết toán thuế.

▪️ Nộp hồ sơ dịch vụ giải thể công ty HCM gửi Cơ quan đăng ký giấy phép kinh doanh.

▪️ Trả dấu tại cơ quan công an và nhận thông báo về việc thu hồi con dấu (nếu có).

▪️ Kiểm tra, theo dõi và giải trình hồ sơ ? (nếu có).

▪️ Nhận biên bản thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Liên hệ dịch vụ tạm ngưng kinh doanh

Ưu đãi cho các dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại TPHCM, giải thể công ty mới thành lập, dịch vụ thành lập công ty trọn gói, đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Hãy liên hệ ngay với Hưng Phước để tìm hiểu thêm dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh và được chuyên viên tư vấn miễn phí.

▪️ Hotline liên hệ tư vấn giải thể doanh nghiệp tại TPHCM: 0963 434 133

▪️ Email hỗ trợ tư vấn: contact@dichvuthanhlapcongtyaz.com

Đánh Giá
[Tổng cộng: 4 Trung bình: 5]

TƯ VẤN  NGAY

Hãy để chúng tôi mang lại những giá trị cho bạn

error: Protected